Doktora, Sanatta Yeterlik, Tıpta Uzmanlık ve Eşdeğer Uzmanlık Tez Projeleri Kapsamında Sonuç Rapor İle Birlikte Makele Sunulmasına Yönelik Karar


09.01.2019 tarihinde Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe giren BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesinin 15. Maddesi (3) nolu fıkrasına göre,

Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya eşdeğer uzmanlık tez projeleri için sonuç raporu ve tezin başarılı bulunduğuna dair belgeye ilave olarak tez projesi kapsamında elde edilen sonuçlardan üretilen tam metin bir makalenin ulusal/uluslararası hakemli bir dergiye sunulduğunu ve değerlendirme aşamasında olduğunu gösteren bir belge ile sunulan makalenin tam metin örneğinin de sunulması zorunludur. İlgili tez projesinden üretilerek hakemli bir dergide tam metin olarak yayınlanan bir makalenin proje çalışması devam ederken BAP Komisyonuna sunularak Komisyon tarafından onaylanmış olması durumunda bu fıkradaki hüküm uygulanmaz. İlgili proje türleri için bu fıkrada belirtilen hususlardan birisinin sağlanmaması durumunda sonuç raporları değerlendirmeye alınmaz.

hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre projelerin tamamlanmasından sonra en geç iki yıl içerisinde tüm lisansüstü tez çalışmalarının sonuçlarından Uygulama Esaslarında belirtilen sayı ve nitelikte yayın gerçekleştirilmesi yönündeki hükmler korunmakla beraber, belirtilen türlerdeki tezler için sonuç raporu ile birlikte en az bir makalenin yayınlanmış olması veya belirtilen niteliklerdeki dergilere sunulan bir makalenin değerlendirmede olduğunun da belgelendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, lisansüstü tez projeleri kapsamında kullanılan sözleşme hükümleri de güncellenmiş olup, bu kapsamda aşağıdaki hüküm de sözleşme metnine eklenmiştir:

Çalışması tamamlanan projeler kapsamında Yönerge ve Uygulama Esasları Belgesinde belirtilen yayın koşulunu belirtilen ilkelere uygun olarak yerine getirmeyen lisansüstü öğrenim tez öğrencilerinden gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte geri alınır.

Lisansüstü tez projelerinin yürütücülerinin ve ilgili lisansüstü tez öğrencilerinin ilişik kesme, proje kapatma ve diğer konularda sorun yaşamamaları için bu hususlara uygun hareket edilmesi, Yönerge, Uygulama Esasları ve Sözleşmelerin kapsamlı olarak okunması önemle rica olunur.